Відповіді експертів

м. Нікольське, Володарський район, Донецька обл.
При складанні Мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік при запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зазначається КПКВК. По управлінню соціального захисту населення є програма, яка містить 6 підпрограм (підпрограми мають різні КПКВ, наприклад, 1513020 «Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу», підпрограма 1513025 «Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу». Як в Мережі зазначити КПКВК по програмі 1513020, чи у розрізі підпрограм 1513021, 1513022 ….1513026?

Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» затверджені основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів та основні вимоги до неї.

Враховуючи, що кошториси бюджетних установ та відповідні рахунки в органах Казначейства відкриваються для кожної підпрограми або програми, (якщо вона не поділяється на підпрограми), мережу необхідно складати у розрізі підпрограм.

Детальніше
Згорнути
м. Зеленодольськ, Апостолівський район, Дніпропетровська обл.
У 2016 році виконання міського бюджету здійснювалося за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у 2017 році планується перехід на ПЦМ виконання міського бюджету. 1. Чи потрібно у розділі 8 форми 2017-2 бюджетного запиту у графі «затверджено на 2016 рік» заповнювати результативні показники бюджетної програми? 2. Чи можна на 2017 рік планувати завдання за тими КФК, за якими вони заплановані у 2016 році? Наприклад, згідно з наказом МФУ № 945, вуличне освітлення, стерилізація і відловлювання бродячих тварин повинно здійснюватися по КФК 100302, а не 100203; проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, облаштування дитячих майданчиків – по КФК 100101, а не 100203. Якщо ж у 2017 році ці видатки запланувати за іншими, ніж у 2016 році КФК, то ми не зможемо здійснити оцінку ефективності виконання програми за 2017 рік порівняно з 2016 роком, бо це будуть різні КФК (КПК).
  1. У пункті 8 «Результативні показники бюджетної програми» Форми 2017-2 Бюджетного запиту у графі «затверджено на 2016 рік» необхідно заповнювати дані відповідно до тих, які будуть заповнюватися у графі «проект на 2017 рік». Крім того, такі ж дані необхідно заповнити і у графі «звіт за 2015 рік».

Всі показники результативності (п. 8 бюджетного запиту) мають посилання на відповідні джерела інформації, які із року в рік суттєво не змінюються. Ці джерела інформації і є підставою для заповнення відповідних даних по результативних показниках за звітний та поточний бюджетні періоди.

  1. Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. № 860 внесені зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання. Змінами визначено, що «головні розпорядники самостійно обирають із визначеного Міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм». Таким чином можна зберегти відповідність бюджетних витрат за результативними показниками попередніх і наступного періодів та здійснити оцінку ефективності виконання бюджетної програми.
Детальніше
Згорнути
м. Черкаси, управління
1. Чи вказуються у пункті 11 форми 2 Бюджетного запиту місцеві цільові програми, які затверджені рішенням міської ради? 2. Пункт 12 форми 2 Бюджетного запиту заповнюється лише у разі якщо фінансування проекту відбувається за рахунок позабюджетних коштів?
  1. У пункті 11 «Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми» Форми 2 Бюджетного запиту наводиться перелік всіх місцевих (цільових) програм, які будуть виконуватися у межах бюджетної програми і будуть затверджені додатком № 7 до рішення про місцевий бюджет.
  2. У пункті 12 «Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми» Форми 2 Бюджетного запиту наводиться перелік об’єктів, по яких будуть бюджетні вкладення в матеріальні активи (будинки, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності) та в нематеріальні активи (технічна, науково-технічна, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша документація). Наприклад, це можуть бути об’єкти будівництва, об’єкти реставрації, енергосервісні договори і т. п.

Враховуючи, що джерелами інвестицій можуть бути як кошти бюджетів (у тому числі власні надходження), так і позабюджетні кошти, у п.12 по кожному інвестиційному проекту передбачено деталізацію фінансування цього проекту за всіма джерелами надходжень.

Детальніше
Згорнути
м. Тетіїв, Київська область, управління фінансів
У паспорті бюджетної програми потрібно заповнювати КФКВК, де його можна знайти?

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11.Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, якою користувалися всі місцеві бюджети до переходу на програмно-цільове бюджетування, затверджена цим же наказом з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
Аналогічний підхід застосовано і при програмно-цільовому бюджетуванні місцевих бюджетів. Наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 затверджено Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу. У додатку до наказу проти кожного коду ТПКВКМБ / ТКВКБМС наведений код функціональної класифікації, що відповідає цьому коду.

Детальніше
Згорнути
м. Дубно, Рівненська область, фінансове управління
Бюджет 2016 року складений за традиційним методом. У разі неприйняття радою рішення щодо застосування ПЦМ у бюджетному процесі 2017 року (ст. 20 БКУ), як бути з нормою відповідно до п. 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ в частині застосування ПЦМ?

Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Застосування ПЦМ планування та виконання місцевих бюджетів унормовано у двох розділах Бюджетного кодексу України, які не суперечать один одному.
Пунктом 18 «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України встановлено: «програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік».
Тобто, всі бюджети, які отримують дотації та/або субвенції з державного бюджету,  повинні планувати свої бюджети на 2017 рік за програмно-цільовим методом. Рішення про місцевий бюджет у форматі програмно-цільового бюджетування приймає відповідна місцева рада. При дотриманні цих вимог виконуються обидві норми Бюджетного кодексу України.
Водночас, ч.1 статті 20 БКУ надає право формувати бюджети за ПЦМ також і  місцевим бюджетам, які не мають прямих взаємовідносин з державним бюджетом (бюджети сіл, селищ, міст районного значення).
Звертаємо Вашу увагу, що прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням норм Бюджетного кодексу є порушенням бюджетного законодавства (пункт 7 частини 1 статті 116 БКУ).

Детальніше
Згорнути
м. Суми, департамент фінансів
Чи має бути складений паспорт по видатках на обслуговуванню боргу?

Так, за бюджетною програмою «Обслуговування боргу» необхідно скласти паспорт бюджетної програми згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами від 10.09.2015 р. № 765.
Наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 03.06.2016 р. № 526) бюджетній програмі «Обслуговування боргу» відповідає код ТПКВК 9010.

Детальніше
Згорнути
м. Тетіїв, Київська область, управління фінансів
Чи може бути у бюджетній програмі декілька відповідальних виконавців?

Ні, у бюджетній програмі може бути визначений тільки один відповідальний виконавець.
Згідно з Інструкцією про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.
Тобто, виконавців бюджетної програми може бути багато – це всі розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, проте забезпечувати та координувати виконання бюджетної програми може тільки та установа, яка має відповідні повноваження (визначені Бюджетним кодексом України) щодо організації бюджетного процесу всіма виконавцями бюджетної програми.

Детальніше
Згорнути

Сторінки