Відповіді експертів

м. Одеса, фінансове управління
Програмно-цільовий метод передбачає велику кількість бланків та форм. Чи є на сьогодні якесь програмне забезпечення, яке відповідає чинному законодавству, та яке можна придбати для користування головним розпорядникам? Можливо воно буде розроблено до кінця року?

З питання програмного забезпечення процесу бюджетування необхідно звернутися до Міністерства фінансів України.

Детальніше
Згорнути
м. Кропивницький, м. Знам’янка, Кіровоградська обл., фінансове управління
Чи обов’язково у бюджетному запиті на 2017 – 2019 роки надавати результативні показники по видатках (підпрограмах), які здійснювалися лише у минулому (2015 році) або минулому і поточному роках і не плануються на 2017 – 2019 роки? Наприклад, придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Питання про заповнення пункту 8.1 форми 2 бюджетного запиту на 2017-2019 роки. По певній підпрограмі по загальному фонду завдання є однакові на 2015-2019 роки, а за спеціальним фондом завдання (наприклад, придбання обладнання) були лише у 2015-2016 роках, а у 2017-2019 вони не плануються. Чи доцільно, у такому випадку, у пункті 8.1 «Результативні показники бюджетної програми» у 2015-2017 роках наводити результативні показники і взагалі писати завдання по спецфонду за 2015-2016 роки, чи можна їх не відображати?

Пунктом 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України встановлено, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. У 2015 та 2016 роках місцевий бюджет не формувався за програмно-цільовим методом, тому бюджетні програми не існували. Заповнення форм бюджетних запитів за бюджетними програмами (підпрограмами) починається з формування проекту бюджету на 2017 рік, тобто, ви формуєте бюджетні програми, які будуть виконуватися у 2017 році і у попередні роки таких бюджетних програм у вас не було. Але це не означає, що звітні дані за сформованими вами програмами за 2015 рік та затверджені дані за 2016 рік заповнювати не потрібно. Всі показники результативності (п. 8 бюджетного запиту) мають посилання на відповідні джерела інформації, які із року в рік суттєво не змінюються.
Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 75 Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів, в якої запроваджуються організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Детальніше
Згорнути
смт. Зачепилівка, Зачепилівський р-н, Харківська обл., Фінансове управління
У Правилах складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 р. № 836, прописано, що головні розпорядники забезпечують відповідність змісту паспорту бюджетної програми відповідним порядкам використання бюджетних коштів. Що мається на увазі?

У пункті 7 статті 20 Бюджетного кодексу України визначено, що головні розпорядники коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, розробляють проекти порядків використання бюджетних коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України.
Якщо Порядки використання бюджетних коштів, затверджені відповідними постановами Кабінету Міністрів України, стосуються виконання бюджетних програм місцевих бюджетів, то зміст паспорту повинен відповідати таким порядкам.

 

Детальніше
Згорнути
м. Горішні Плавні, Полтавська обл., Фінансове управління
За якими бюджетними програмами не складаються паспорти бюджетних програм?

Паспорти бюджетних програм не складаються за бюджетними програмами:

  • які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету;
  • з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб;
  • з перерахування міжбюджетних трансфертів.

(пункт 2.1 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836).

Детальніше
Згорнути
м. Тернівка, Дніпропетровська обл., Фінансове управління
Чи може розпорядник коштів нижчого рівня бути відповідальним виконавцем за реалізацію окремої підпрограми бюджетної програми?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджена Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів.
Інструкцією визначено, що «Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.
Відповідальними виконавцями можуть бути:
головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом;
розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники коштів нижчого рівня), які відповідають за виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника.
За бюджетними програмами, які поділяються на підпрограми, відповідальним виконавцем є головний розпорядник, якому у рішенні про місцевий бюджет встановлюються бюджетні призначення».

Детальніше
Згорнути
м. Чернігів, Чернігівська обл., Райдержадміністрація
За деякими бюджетними програмами у Типових переліках бюджетних програм не визначено мету, завдання та результативні показники. Що робити у такому випадку?

У Правилах складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836) визначено, що паспорт бюджетної програми містить інформацію про відповідального виконавця, мету бюджетної програми, завдання, результативні показники й інші характеристики бюджетної програми згідно з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням про місцевий бюджет на відповідний місцевий період. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою.  Головний розпорядник, який отримав асигнування на виконання бюджетної програми, за якою не визначено мету, завдання та результативні показники, повинен самостійно визначити вище перелічені елементи такої бюджетної програми. Вони повинні бути конкретними та чіткими, формуватися із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма.

Детальніше
Згорнути
м. Мелітополь, Запорізька обл., Фінансове управління
У паспорті бюджетної програми необхідно зазначати КФКВК, де його знайти?

У додатку до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» є додаток з переліком всіх кодів ТПКВМБ / ТКВКБМС та відповідних цим кодам кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК).

Детальніше
Згорнути

Сторінки