Відповіді експертів

м. Олександрія, фінансове управління Олександрійської РДА Кіровоградської області
Чи повинні у "Звіті про виконання паспорта бюджетної програми" співпадати касові видатки по спеціальному фонду з касовими видатками у бюджетній та фінансовій звітності за рік? Адже в паспорт бюджетної програми протягом року ми не включали зміни до спецфонду в частині власних надходжень (бо вони не призводили до виникнення нових завдань).

Відповідно до Пpaвил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів та звітів про їх виконaння, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 у звіті про виконання паспорта бюджетної програми відображаються обсяги видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, обсяги касових видатків за звітний період та відхилення. При цьому у разі наявності розбіжностей між обсягами касових видатків та видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, у відповідній графі  наводяться причини таких розбіжностей.

Звертаємо вашу увагу, що включення до звітів про виконання паспортів бюджетних програм недостовірних даних (тобто даних, не підтверджених офіційною звітністю) є порушенням бюджетного законодавства (п.36 ч.1 ст.116 Бюджетного кодексу України).

Детальніше
Згорнути
м. Сєвєродонецьк, УЖКХ міськради
На сьогоднішній день прийнято бюджет міста на 2018 рік, але міські цільові програми, які повинні виконуватися у складі бюджетних програм не затверджено. Чи можна у разі відсутності цільових програм затверджувати паспорти бюджетних програм? Що вказувати в п.9 Паспорту бюджетної програми в такому разі?

Бюджетним кодексом України (п.40 ч.1 ст.2) визначено, що «паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)».

Таким чином, паспорт бюджетної програми визначає основні опції бюджетної програми, затвердженої рішенням про місцевий бюджет. Паспорти бюджетних програм затверджуються після прийняття місцевою радою рішення про бюджет.

Щодо регіональних цільових програм, то вони формуються на середньо-(або довго- ) строкову перспективуяк сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку регіону або окремих галузей економіки. При цьому щорічно у бюджеті передбачаються кошти на виконання певної частини таких програм.

Таким чином, показники паспорта бюджетної програми повинні чітко відповідати рішенню про місцевий бюджет.

Відсутність цільових програм жодним чином не впливає на формування паспортів бюджетних програм.

Щодо заповнення п.9 паспорту бюджетної програми, то там зазначаються діючі регіональні цільові програми, затверджені у попередні роки. При затвердженні нових цільових програм до паспортів бюджетної програми необхідно внести відповідні зміни.

Детальніше
Згорнути
м. Миколаїв, Департамент фінансів Миколаївської ОДА Дніпропетровська область, Петропавлівський район
Вимогами наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» змінено Типову відомчу класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів та Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу. При цьому Типові переліки бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів за видатками по галузяхне передбачають відповідних змін. Відповідно назви окремих бюджетних програмта підпрограм не узгоджені у цих двох наказах. А окремі бюджетні програми, які є у наказі № 793 відсутні у галузевих наказах. Просимо надати роз’яснення щодо правильності формування бюджетних запитів та паспортів бюджетних програм у цій ситуації.

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375, «Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері бухгалтерського обліку…, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів…».

Крім того, повноваження Міністерства фінансів України, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.

Таким чином, основними документами, якими необхідно користуватися при формуванні всіх документів, що застосовуються у бюджетному процесі, є накази Міністерства фінансів України.

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.09.17№793 (із змінами).

Цим наказом користуються органи Державної Казначейської служби при відкритті рахунків, формуванні довідників, складанні фінансової та бюджетної звітності тощо.

Ураховуючи вищезазначене, первинним документом, якийголовні розпорядники бюджетних коштівмісцевих бюджетівповинні використовуватипри формуванні бюджетних запитів та складанні паспортів бюджетних програм, єнаказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№ 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181).

Згідно цього наказувизначаються назва та код бюджетної програми, формування та назва підпрограм в межах бюджетної програми тощо.

Щодо формування інших (галузевих) опцій бюджетних документів (як то:мета бюджетної програми, завдання, результативні показники), то необхідно користуватися Типовими перелікам бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірним переліком результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначеним Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

Водночас, наказом МФУ від 27.07.2011 № 945 унормовано, що за бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники,останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму (підпрограму), визначивши конкретні та чіткі її елементи:

- назву бюджетної програми (підпрограми);

- мету бюджетної програми;

- завдання (одне або декілька) бюджетної програми (підпрограми);

- результативні показники виконання бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності, якості).

Хочемо зазначити, що при самостійному формуванні опцій програми (підпрограми) доцільно використовувати нормативні акти, які діють у відповідній галузу, як то: закони, постанови Кабінету Міністрів України, накази галузевого міністерства тощо.

Детальніше
Згорнути
м. Одеса, Департамент фінансів
За яким кодом ТПКВК слід передбачати видатки на 2018 рік на: 1) Надання фінансової підтримки друкованому засобу масової інформації; 2) Виконання угод з друкованими ЗМІ або телерадіокомпаніями щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у пресі або на телебаченні?

Надання фінансової підтримки друкованому засобу масової інформації у 2018 році згідно наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» буде здійснюватися за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації».

Щодо оплати угод з друкованими ЗМІ або телерадіокомпаніями в частині висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у пресі або на телебаченні, то зазначені видатки мають здійснюватися за бюджетною програмою, яка забезпечує діяльність відповідних органів місцевого самоврядування.

Детальніше
Згорнути
м. Решетилівка, Полтавська обл., УСЗН Решетилівської РДА
Ми централізована бухгалтерія установ соціального захисту, з 01.01.2017 року фінансування даного відділу проводилося за підпрограмою 3212 «Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту» бюджетної програми 3210 «Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту» (КФК 1090). Згідно наказу від 20.09.17 р. № 793 зазначенапрограма (і підпрограма) виключені. Надайте, будь ласка, роз’яснення, за рахунок якої програми будуть здійснюватися видатки на утримання централізованих бухгалтерій соціального захисту?

Відповідь

Централізована бухгалтерія установ соціального захисту згідно наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» повинна фінансуватися за рахунок бюджетної програми 3230 «Інші заклади та заходи».

Детальніше
Згорнути
м. Горішні Плавні, Полтавська обл., фінансове управління
При формуванні бюджетного запиту на наступний рік як пов’язувати старі і нові коди ТПКВКМБ на 2018 рік, якщо у 2017 році були заплановані об’єкти по ТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», а у 2018 році дані об’єкти будуть плануватися по п’яти ТПКВКМБ 7321, 7322, 7323, 7324, 7325?

Дане питання повинно бути урегульованоІнструкцією з підготовкибюджетнихзапитів, розроблену місцевим фінансовим органом на виконання ч.3 ст.75 Бюджетного кодексу України.

Довідково:

УнаказіМіністерствафінансівУкраїнивід 06.06.2012 року № 687 «Про затвердженняІнструкції з підготовкибюджетнихзапитів» визначено:

1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

  • показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
  • показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.
Детальніше
Згорнути
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., виконком районної у місті ради
Просимо надати роз’яснення стосовно невідповідності назви Коду за ТПКВКМБ / ТКВКБМС 3100 та відповідної програми. Згідно наказу МФУ від 02.12.2014 року № 1195 (з урахуванням змін) «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС 3100 має назву «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування». Тоді як згідно Наказу Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» назва відповідної програми «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування». Чи повинні збігатися назва коду та програми і яку назву необхідно застосовувати в п. 3 при заповненні паспорту бюджетної програми?

Назва коду за ТПКВКМБ / ТКВКБМС для заповнення пункту 3 паспорту бюджетної програми на 2017 рік повинна обов’язково відповідати назві коду за ТПКВКМБ / ТКВКБМС, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2011 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами і доповненнями).

При заповненні форм бюджетного запиту на 2018 рік стосовно назви бюджетної програми необхідно користуватися наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Детальніше
Згорнути

Сторінки