Відповіді експертів

м. Тернівка, Дніпропетровська обл., Фінансове управління
Чи може розпорядник коштів нижчого рівня бути відповідальним виконавцем за реалізацію окремої підпрограми бюджетної програми?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджена Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів.
Інструкцією визначено, що «Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.
Відповідальними виконавцями можуть бути:
головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом;
розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники коштів нижчого рівня), які відповідають за виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника.
За бюджетними програмами, які поділяються на підпрограми, відповідальним виконавцем є головний розпорядник, якому у рішенні про місцевий бюджет встановлюються бюджетні призначення».

Детальніше
Згорнути
м. Чернігів, Чернігівська обл., Райдержадміністрація
За деякими бюджетними програмами у Типових переліках бюджетних програм не визначено мету, завдання та результативні показники. Що робити у такому випадку?

У Правилах складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836) визначено, що паспорт бюджетної програми містить інформацію про відповідального виконавця, мету бюджетної програми, завдання, результативні показники й інші характеристики бюджетної програми згідно з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням про місцевий бюджет на відповідний місцевий період. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою.  Головний розпорядник, який отримав асигнування на виконання бюджетної програми, за якою не визначено мету, завдання та результативні показники, повинен самостійно визначити вище перелічені елементи такої бюджетної програми. Вони повинні бути конкретними та чіткими, формуватися із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма.

Детальніше
Згорнути
м. Мелітополь, Запорізька обл., Фінансове управління
У паспорті бюджетної програми необхідно зазначати КФКВК, де його знайти?

У додатку до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» є додаток з переліком всіх кодів ТПКВМБ / ТКВКБМС та відповідних цим кодам кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК).

Детальніше
Згорнути
м. Обухів, Київська обл. , фінансове управління
Як визначити відповідального виконавця бюджетної програми від 2 до 9 в межах одного головного розпорядника?

«Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів» затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Інструкцією затверджено, що відповідальним виконавцем може бути розпорядник (головний розпорядник або розпорядник нижчого рівня), який є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс. Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника. Відповідальний виконавець визначається головним розпорядником за письмовим погодженням з відповідним місцевим фінансовим органом у процесі формування проекту бюджету на наступний рік.
 
Визначення відповідального виконавця за нумерацією від 2 до 9 в межах конкретного головного розпорядника особливого значення не має і відбувається довільно.

Детальніше
Згорнути
м. Обухів, Київська обл. , фінансове управління
Яку відповідальність несе фінорган, який погоджує паспорти бюджетних програм, якщо результативні показники головний розпорядник у паспорті відобразить неправильні, які не відповідають джерелам інформації, або джерела вказані не в повному обсязі, як у показниках ефективності (потрібно писати розрахунок та джерела, відповідно до яких зроблено розрахунок чи повинен фінорган перевіряти правильність кожного результативного показника, чи все ж за неправильно наведені результативні показники несе відповідальність головний розпорядник (наприклад кілометри відремонтованих доріг, кількість заходів та одержувачів допомог по регіональних програмах, тощо)?

Місцевий фінансовий орган здійснює загальну організацію та управління виконання місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу на місцевому рівні з питань виконання бюджету.
Головний розпорядник бюджетних коштів несе повну відповідальність за паспорти бюджетних програм тому, що він розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм, забезпечуючи своєчасність їх затвердження, достовірність і повноту інформації, що в них міститься. Відповідає за підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації. (стаття 22 БКУ).

Детальніше
Згорнути
м. Обухів, Київська обл. , фінансове управління
Чи можна вказувати, як джерело інформації у пункті 10 паспорта бюджетної програми лише бюджетний запит?

 У графі «Джерело інформації» зазначаються найменування офіційної державної статистичної, фінансової та іншої звітності, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність результативних показників бюджетних програм. При цьому, для показників ефективності та якості, для визначення яких використовуються кілька показників, мають наводитись джерела інформації щодо кожного з них. Тому сам бюджетний запит не може бути джерелом інформації.

Детальніше
Згорнути
м. Енергодар, Запорізька обл., фінансове управління
Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 були внесені зміни до форм паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, але залишається чинним наказ від 26.08.2014 № 836. Необхідно заповнювати паспорти за новими формами?

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» призначений для використання його в роботі головними розпорядниками коштів державного бюджету.
На місцевому рівні  при запровадженні програмно-цільового методу в бюджетному процесі використовується наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», яким затверджені: Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів; Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання; форма паспорту бюджетної програми місцевого бюджету; форма звіту про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету.
Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету потрібно заповнювати за формою затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 836.

Детальніше
Згорнути

Сторінки