Відповіді експертів

м. Чернівці, Чернівецька обл., Головне фінансове управління
Яку інформацію у разі застосування програмно-цільового методу оприлюднюють головні розпорядники бюджетних коштів?

Вимоги щодо оприлюднення інформації про бюджет визначаються статтею 28 Бюджетного кодексу України.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття у газетах, визначених відповідними місцевими радами.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі:
здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про місцевий бюджет до 15 березня року, що настає за звітним;
оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до місцевих фінансових органів.
Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.
Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 1 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

 

Детальніше
Згорнути
м. Кам’янка, Черкаська обл., райдержадміністрація
Паспорт бюджетної програми ще не затверджено, а у рішення про місцевий бюджет вже внесені зміни. Як затверджується такий паспорт, зі змінами, чи ні?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджені «Правила складання паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання». Правилами визначено  – «Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників, встановлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням внесених змін».  Такий паспорт затверджується спільним наказом головного розпорядника та фіноргану протягом 45 від дня набрання чинності рішенням  про місцевий бюджет.

Детальніше
Згорнути
м. Суми, Департамент фінансів
Які особливості реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів у Казначействі та здійснення Казначейством платежів за дорученням розпорядників бюджетних коштів при застосуванні ПЦМ?

Бюджетним кодексом України встановлено, що, у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, Казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.
При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).
Здійснення Казначейством платежів здійснюється тільки у разі наявності паспорта бюджетної програми затвердженого в установленому порядку.
Крім того, звертаємо увагу на те, що порушення порядку або термінів подання і затвердження паспортів бюджетних програм, включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також порушення порядку та термінів подання таких звітів є порушення бюджетного законодавства.

 

Детальніше
Згорнути
м. Березне, Рівненська обл., Березнівська районна рада
Яка процедура затвердження місцевих бюджетів у разі, якщо закон про Державний бюджет України прийнятий невчасно?

Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.
Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.
У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України відповідна місцева рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Детальніше
Згорнути
м. Львів, Львівська міська рада
Чи потрібно використовувати в роботі і відповідно розробляти бюджетні запити за наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» якщо в роботі не використовується програмно-цільовий метод так як не має рішення місцевої ради про використання ПЦМ?

 Наказом міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» затверджено, що місцеві фінансові органи повинні забезпечити розробку та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів згідно з типовими формами бюджетних запитів, затверджених вищезазначеним наказом, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів. У формах Бюджетного запиту зноска, в якої прописано, що до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Детальніше
Згорнути
м. Енергодар, фінансове управління
Які обсяги фінансування мають зазначатися у п. 4 звіту про виконання паспортів бюджетних програм?

 Міністерством фінансів України затверджено наказ від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», яким затверджено вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми. У пункті 4 форми звіту відображаються:

  • заплановані на рік обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період з урахуванням змін;
  • обсяги касових видатків та надання кредитів з бюджету за звітний період (рік);
  • відхилення обсягів касових видатків та наданих кредитів з бюджету від обсягів, затверджених паспортом за звітний період (рік).
Детальніше
Згорнути
м. Суми, департамент фінансів
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм відповідно до наказу № 836 складають лише раз на рік?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено, що звіти про виконання паспортів бюджетних програм головні розпорядники бюджетних коштів подають до фінансових органів у терміни, визначені для подання зведеноїрічної фінансової та бюджетної звітності. Тобто звіт про виконання паспорту бюджетної програми складається один раз на рік.

Детальніше
Згорнути

Сторінки