Відповіді експертів

м. Гадяч, Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради
Що може бути джерелом інформації в показнику продукту, як «кількість придбаного обладнання, од.» та показнику ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн.»?

Джерелом інформації для планування показника продукту «кількість придбаного обладнання» у пункті 8 Форми 2 Бюджетного запиту є, наприклад, Додаток до річного плану закупівель, дані бухгалтерського обліку, наприклад Акт про прийняття устаткування, в якому відображена кількість придбаного обладнання. Показник ефективності «середні видатки на придбання одиниці обладнання» - розрахунковий показник. Для розрахунку цього показника необхідно загальну суму коштів на придбання обладнання, відображену або у додатку до річного плану закупівель, у кошторисі, або у плані асигнувань, або у бухгалтерській звітності, поділити на кількість придбаного обладнання, відповідно до Актів про прийняття устаткування або до інших даних бухгалтерського обліку.

Детальніше
Згорнути
м. Красилів, Красилівського району, Хмельницької обл.
В структурі коду третя цифра це цифра відповідального виконавця. Якщо виконавець є розпорядник третього рівня проставляється цифра 2 чи 3 , як в мережі (а одержувач бюджетних коштів цифра 2 чи 9)?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджена Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів.

Інструкцією унормовано, що відповідальними виконавцями можуть бути головні розпорядники та розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня. Тобто, за кожною бюджетною програмою може бути визначений лише один відповідальний виконавець, який безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника.

Одержувачі бюджетних коштів не можуть бути відповідальними виконавцями. Жодної прив’язки до рівня розпорядника (другого чи третього рівня за мережею) при визначенні відповідального виконавця не існує.

Наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» визначено, що «якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра «1», для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від «2» до «9» в межах одного головного розпорядника.

Детальніше
Згорнути
м. Херсон, Департамент бюджету і фінансів міської ради
Як правильно закодувати підпрограми, якщо їх більше за 9. Наприклад по інших видатках. У багатьох головних розпорядників є інші видатки (250404). І у кожного по декілька підпрограм. Загалом число підпрограм дорівнює 12. Як бути?

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 30.09.2016 року № 860) затверджено, що «При розробці бюджетних програм (підпрограм) та результативних показників їх виконання головні розпорядники повинні використовувати Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, визначені Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами». Якщо у вищезазначених наказах бюджетні програми не мають поділу на підпрограми, самостійно здійснювати на свій розсуд поділ на підпрограми заборонено.

У наказі Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765) існує тільки одна бюджетна програма, що відповідає КТКВК 250404. Поділу на підпрограми немає. Тому розподіл коштів за напрямами їх використання може бути поділений за завданнями. Таким чином, у вас буде одна бюджетна програма, яка має декілька завдань.

Детальніше
Згорнути
Одеська обл., фінансове управління
Відповідно до бюджетного законодавства, програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. У рішенні про районний бюджет на 2017 рік у колонках проставляються КПКВКМБ (ТПКВКМБ/ТКВКБМС), КФКВКБ. Наведіть приклад, які коди (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) проставляються у кошторисах головних розпорядників коштів – у двох випадках: районний бюджет, який має взаємовідносини з державним бюджетом, та сільська рада, яка не має взаємовідносин з державним бюджетом та не переходить на програмно-цільовий метод.

Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» затверджено, що при поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах «КПКВК» та «Код програмної класифікації видатків та кредитування» проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу).

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

перші дві цифри – код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

третя цифра – ознака відповідального виконавця бюджетної програми;

четверта-сьома цифри – Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, яка затверджена наказом Мінфіну від 02.12.2014 року № 1195, складається з 4- х цифр, які відображають номер бюджетної програми та номер підпрограми.

Виходячи з вищезазначеного, головні розпорядники коштів місцевого бюджету, який має взаємовідносини з державним бюджетом, заповнюють у відповідних документах усі сім цифр, а сільська рада, яка немає взаємовідносин з держаним бюджетом – чотири цифри коду Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

Детальніше
Згорнути
м. Камянец-Подільський, фінансове управління
Наказом Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року № 1147 затверджено Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління». Питання по КТКВК 010116, по спеціальному фонду (капітальні видатки) потрібно здійснити капітальний ремонт адміністративного приміщення. Які результативні показники застосовувати, якщо показники на капітальний ремонт в наказі відсутні? Те саме стосується, наприклад, і освіти. Для прикладу, необхідно провести ремонт школи по КТКВК 070201.

Наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами від 10.09.2015 № 765) затверджені завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми/підпрограми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за цією бюджетною програмою/підпрограмою). Маються на увазі такі завдання як: здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження; придбання обладнання і предметів довгострокового користування; проведення капітального ремонту.

Крім того, в усіх наказах про затвердження Типових переліків бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, в тому числі і по галузі «Державне управління» і по галузі «Освіта», затверджено, що «При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений». Тому є можливість самостійно сформувати завдання для будь-якої бюджетної програми та визначити для нього результативні показники.

Детальніше
Згорнути
село Хорли, Каланчацький район, Херсонська обл., Хорлівська сільська рада
Як заповнити бланк Мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік. Хорлівська сільрада залишається просто територіальною громадою, не буде використовувати ПЦМ. Що потрібно поставити в строчку «Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВ) – 010116 або 0170 0111?

Мережа складається головними розпорядниками за формою, наведеною у додатку 4 до наказу міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердженню Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». При заповненні форми мережі у рядках «Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)» проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

У Вашому випадку КТКВК 010116 відповідає код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів».

Щодо зазначеного Вами коду 0111, то звертаємо Вашу увагу, що це код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11. Цей код залишається незмінним і (для застосування його при програмно-цільовому бюджетуванні) визначений у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовій класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженій наказом МФУ від 02.12.2014  № 1195.

Детальніше
Згорнути
м. Літин, Вінницька обл., фінансове управління райдержадміністрації
1. ЦРЛ є розпорядником коштів нижчого рівня в системі головного розпорядника – райдержадміністрації. Хто є відповідальним виконавцем бюджетної програми 0312010? Як практично оформити головному розпоряднику письмове погодження відповідального виконавця з місцевим фінансовим органом? 2. Хто затверджує бюджетну програму для сільського/селищного бюджету, між ким має бути спільний наказ? 3. Якщо сільська рада не прийняла рішення про застосування ПЦМ, за якою класифікацією затверджувати видатки в бюджеті?
  1. Відповідальним виконавцем бюджетної програми може бути головний розпорядник/розпорядник місцевого бюджету, який повністю забезпечує виконання або координує виконання всієї бюджетної програми місцевого бюджету. Якщо окрім ЦРЛ у райдержадміністрації немає більше інших лікувальних установ, або вони є і получають асигнування від ЦРЛ, тоді Центральна районна лікарня може бути відповідальним виконавцем бюджетної програми.

Щодо письмового погодження відповідальних виконавців з місцевим фінансовим органом, то воно регулюється у процесі формування проекту бюджету на наступний рік.

  1. В сільському/селищному бюджеті бюджетні програми можуть бути тільки у тому випадку якщо сільська рада прийняла рішення про застосування програмно-цільового методу. При прийнятті такого рішення, формуються бюджетні програми. Паспорти бюджетних програм, у такому випадку, затверджуються двома документами: розпорядженням сільського/селищного голови та наказом сільського/селищного фінансового органу. Якщо сільський/селищний фінансовий орган не створено і сільський/селищний голова виконує функції фінансового органу (згідно із законом) (пункт 36, частина 1, стаття 2 Бюджетного кодексу України), то паспорта бюджетних програм затверджуються одним документом – розпорядженням сільського голови.
  2. Абзацом третім частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України унормовано, що «До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується міністерством фінансів України». Крім того, листом Міністерства фінансів України від 19.09.2016 р. № 31-05110-14-8/26486 «Щодо формування місцевих бюджетів на 2017 рік» визначено, «що при формуванні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, видатки та кредитування у відповідних додатках до проекту рішення про місцевий бюджет відображаються за кодами класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195».

Відповідно до вищезазначеного, якщо сільська рада не прийняла рішення про застосування ПЦМ, її бюджет формується за кодами Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТКВКБМС), затвердженої  наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195.

Детальніше
Згорнути

Сторінки