Відповіді експертів

Єлізарівська територіальна громада, Дніпропетровська область
Який порядок затвердження бюджетів об’єднаних територіальних громад?

Згідно до Бюджетного кодексу України бюджети місцевого самоврядування (бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад) відносяться до місцевих бюджетів. Порядок затвердження таких бюджетів визначений статтею 77 Бюджетного кодексу України, а саме:

Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому враховуючи обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, місцева рада при затвердженні місцевого бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України місцева рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність з законом про Державний бюджет України. Міська рада при затвердженні свого бюджету враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Детальніше
Згорнути
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради
Чи може здійснюватися передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів та які види міжбюджетних трансфертів можуть бути між місцевими бюджетами?

Згідно із статтею 93 Бюджетного кодексу України, місцева рада може передавати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферу до відповідного місцевого бюджету. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладення договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

Місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансферів (стаття 101 Бюджетного кодексу України):

 1. Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків  діяльності об’єктів спільного користування;
 2. Субвенції на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на будівництво або реконструкцію об’єктів спільного користування;
 3. Дотації та інші субвенції.

Умови надання субвенцій визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено Бюджетним кодексом України.

Детальніше
Згорнути
м. Кілія, Одеська область, РДА
Яка інформація наводиться у пункті 15 «Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році» Форми-2 Бюджетного запиту?

Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 (із змінами від 15.06.2015 р. № 554) затверджена Інструкція з підготовки бюджетних запитів, яка встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів для головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету.
В Інструкції за пунктом Форми-2 Бюджетного запиту «Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році» затверджений такий порядок його заповнення – готується аналітична довідка, в якій наводяться:
основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних проектів (програм) та від повернення кредитів до бюджету;
нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються місцевими органами влади для реалізації інвестиційних проектів (програм) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період.
У частині третій статті 75 «Порядок складання проектів місцевих бюджетів» Бюджетного кодексу України визначено, що «згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів». Такою інструкцією  встановлюються порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів для головних розпорядників відповідного місцевого бюджету.

Детальніше
Згорнути
м. Вишгород, Київська область, управління фінансів
Який порядок та умови надання стабілізаційної дотації?

Стабілізаційна дотація - передбачається у державному бюджету для покриття фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.
Порядок та умови надання стабілізаційної дотації затверджені постановою Кабінет Міністрів України від 16.09.2015 року № 727 «Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам».
У 2016 році (станом на 01.10.2016 р.) стабілізаційна дотація розподілялася згідно з постановами КМУ від 04.02.2016 р. № 41 та від 14.07.2016 р. № 420.
Головним розпорядником дотації є Мінфін.
Дотація надається:
бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій, у яких індекс відносної податкоспроможності менший за аналогічний середній показник у таких бюджетах;
обласним бюджетам – для розподілу між місцевими бюджетами у порядку, визначеному облдержадміністраціями.
Казначейство перераховує дотацію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 р. № 1132, та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407.

Детальніше
Згорнути
Фінансове управління Перемишлянської РДА, Львівська область
Яким чином перераховуються міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами?

Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. «Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів».
Вищезазначеною постановою унормовано наступне:
«11. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються органами Казначейства в обсягах, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет, із:
загального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства;
спеціального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень та відповідних надходжень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства.
12. Одержані суми субвенцій з одного місцевого бюджету іншому перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.
13. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого вони надаються».

Детальніше
Згорнути
Новоаврамівська об’єднана територіальна громада, Полтавська область
Яким чином здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів об’єднаний територіальних громад?

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад здійснюється з урахуванням параметрів, які визначені статтею 99 Бюджетного кодексу України, а саме:

 1. кількість населення;
 2. 60 відсотків надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території об’єднаної територіальної громади, за останній звітний період;
 3. індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
Детальніше
Згорнути
Семенівська об’єднана територіальна громада, Полтавська область
Які трансферти з Державного бюджету надаються об’єднаним територіальним громадам?

У Державному бюджеті України, згідно із статтею  97 Бюджетного кодексу України,  об’єднаним територіальним громадам, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад можуть передбачатися такі трансферти:

 • базова дотація;
 • субвенція на здійснення державних програм соціального захисту;
 • додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою;
 • субвенція на виконання інвестиційних проектів;
 • освітня субвенція;
 • медична субвенція;
 • субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 • субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах спів фінансування (50 відсотків);
 • інші додаткові дотації та інші субвенції.
Детальніше
Згорнути

Сторінки