Відповіді експертів

м. Харків, Департамент фінансів
За яких умов може бути здійснено тимчасове зупинення платежів за зовнішніми борговими зобов’язаннями, щодо яких планується вчинення правочинів?

Міська рада має право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов’язаннями (у зв’язку з вчиненням правочинів з місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями) за переліком згідно з додатком до Закону України від 19.05.2015 р. № 436-VIII «Про особливості здійснення правочинів з державним боргом та місцевим боргом». Тимчасове зупинення здійснення платежів запроваджується за кожним борговим зобов’язанням на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та зміни умов відповідного запозичення щодо всіх кредиторів.

Детальніше
Згорнути
м. Харків, Департамент фінансів
Який порядок погодження істотних умов енергосервісного договору розпорядників бюджетних коштів?

Порядок погодження (затвердження) істотних умов енергосервісного договору затверджений Законом України від 09.04.2015 р. № 327-VIII «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації». 
До дати укладення енергосервісного договору головні розпорядники бюджетних коштів подають на погодження місцевому фінансовому органу істотні умови енергосервісного договору. Місцевий фінансовий орган погоджує (або відмовляє) ці умови у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати отримання таких пропозицій. Після погодження істотних умов фінансовим органом, вони подаються на затвердження відповідній місцевій раді. Місцеві ради затверджують (або відмовляють) відповідні умови енергосервісного договору та надають відповідному розпоряднику бюджетних коштів письмове повідомлення про затвердження (або вмотивовану відмову) відповідних пропозицій не пізніше 10 робочих днів з дати їх отримання.
 

Детальніше
Згорнути
м. Комсомольськ, Полтавська обл., Фінансове управління
Який порядок та умови надання стабілізаційної дотації місцевим бюджетам?

Пунктом 19 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України визначено, що «Протягом трьох років після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформування міжбюджетних відносин» у законі про Державний бюджет України передбачити стабілізаційну дотацію (як додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам) в обсязі не менше 1 відсотка обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів для покриття можливих фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.

Порядок та умови надання стабілізаційної дотації визначаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».

Відповідно до цієї норми, Кабінет Міністрів України 16 вересня 2015 року затверджено постанову № 727 «Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам», якою затверджені порядок та умови надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам.

Дотація спрямовується на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв’язку із запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.  Вона розподіляється для обласних бюджетів (не менш як 20 %), для міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад (не більш як 80 %).

Бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад,  у яких індекс відносної податкоспроможності менший за їх аналогічний середній показник надається дотація. Вона також надається обласним бюджетам – для розподілу між місцевими бюджетами у порядку, який визначають облдержадміністрації.

У постанові також наведені формули розрахунку обсягу дотації для:
- бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади;
-  обласного бюджету.
 

Детальніше
Згорнути
м. Ланівці, Тернопільська обл., Фінансове управління
Яким документом унормований порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ в банках?

Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору».
Крім того, затверджені постанови КМУ: № 719 від 02.09.2015 р. «Порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень»;  № 657 від 26.08.2015 р. «Порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг».

Детальніше
Згорнути
м. Львів, Управління фінансів
Як відповідно до нових положень БКУ мають здійснюватися місцеві запозичення?

Місцеві внутрішні запозичення мають право здійснювати Верховна Рада АРК та міські ради. При цьому у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів не надаються (частина п’ята статті 43 БКУ).
В попередній редакції Бюджетного кодексу було визначено, що місцеві зовнішні запозичення могли отримувати лише міські ради з чисельністю населення понад триста тисяч жителів. Зараз це обмеження знято. Відповідно до діючих норм БКУ такі запозичення можуть здійснювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення незалежно від чисельності населення.
Залишилась норма, що місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати всі міські ради. Обсяг та умови здійснення таких запозичень погоджуються з Міністерством фінансів України. В пункт 2 статті 74 БКУ внесено доповнення щодо таких запозичень, а саме: «Обсяг та умови здійснення  місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, що виникли за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій, вважаються погодженими, якщо Міністерством фінансів України рішення не прийнято протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження».

 

Детальніше
Згорнути
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради
Поясніть, будь-ласка, зміни у Бюджетному кодексі України, які стосуються бюджету розвитку та власних бюджетних установ, що можуть розміщуватися на поточних рахунках у банках державного сектору?

У статтю 13 «Складові частини бюджету» Бюджетного кодексу України внесені зміни щодо відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ). Цією статтею дозволено розміщувати «на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
Статтею 78 «Виконання місцевих бюджетів» БКУ визначено, що «За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору».
Порядок обслуговування таких коштів в установах банків державного сектору, «а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та складання звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів визначаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України» (абзац четвертий другої частини статті 78).
При цьому, слід мати на увазі, що «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку» (другий абзац частини п’ятої статті 43).
14 травня 2015 року була затверджена постанова Кабінету Міністрів України № 378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору», якою затверджені загальні положення щодо обслуговування таких коштів, особливості обслуговування коштів бюджету розвитку, особливості обслуговування власних надходжень бюджетних установ та особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів і складення звітності про виконання місцевих бюджетів щодо коштів, що обслуговуються в банках. Слід звернути особливу увагу на пункт 3 цієї постанови, що «обслуговування коштів у банках здійснюється на підставі договору банківського рахунка, що укладається між банком і місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за умови прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого бюджету. Таке рішення приймається до початку бюджетного періоду і протягом такого періоду не змінюється».

Детальніше
Згорнути
м. Павлоград, Дніпропетровська обл., відділ освіти
Де визначено, яким чином і на що використовуються власні надходження бюджетних установ?

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень установ, вимог щодо їх утворення та напрямів їх використання» втратила чинність. Водночас розподіл власних надходжень бюджетних установ на групи та напрями їх використання затверджені п. 4 статті 13 «Складові частини бюджету» та п. 9 статті 51 «Особливості здійснення окремих видатків бюджету» Бюджетного кодексу України.
Власні надходження бюджетних установ поділяються на групи та використовуються:
 

Групи/підгрупи
Використання 
(з урахуванням частини дев’ятої статті 51 БКУ)

Перша група – надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством:

  • підгрупа 1 – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

 
 

  • підгрупа 2 – надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

 
 
 

  • підгрупа 3 – плата за оренду майна бюджетних установ;

 

  • підгрупа 4 – надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

 
 
 
Покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
 
Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ; Господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв;
 
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ;
 
Ремонт, модернізація чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти; Господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Друга група – інші джерела власних надходжень бюджетних установ:

  • підгрупа 1 – благодійні внески, гранти та дарунки;

 

  • підгрупа 2 – кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;
  • підгрупа 3 – кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;
  • підгрупа 4 – кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки.

 
 
Організація основної діяльності бюджетних установ;
 
Виконання відповідних цільових заходів;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Організація основної діяльності бюджетних установ;
 
 
 
 
 
Організація основної діяльності бюджетних установ.

 

Детальніше
Згорнути

Сторінки